Regulamin XIV edycji konkursu

Zanim wyślesz zgłoszenie, zapoznaj się z regulaminem XIV edycji Nagrody Dziennikarzy Małopolski.

 REGULAMIN NAGRODY DZIENNIKARZY MAŁOPOLSKI

&1

Kierując się intencją wspierania najlepszych dziennikarzy, Komitet Organizacyjny ustanawia Nagrodę Dziennikarzy, która przyznawana będzie dziennikarzom działających na terenie Małopolski lub dla mediów, które mają swoje główne siedziby w regionie, za ich wyjątkowe umiejętności zawodowe, skuteczność i rzetelność.

&2

1. Za okres od 1 marca 2016 do 28 lutego 2017 przyznaje się następujące wyróżnienia.

2. Wyróżnienia przyznawane są w równorzędnych kategoriach:
a) News
b) Publicystyka
c) Dziennikarstwo interwencyjne
d) Wywiad
e) Dziennikarz lokalny*
f) Dziennikarstwo specjalistyczne
g) Dziennikarz kulturalny
h) Fotoreporter
i) Reportaż prasowy
j) Materiał radiowy**
k) Materiał internetowy***
l) Materiał telewizyjny im. Jana Rojka****

* Dziennikarz, który materiałem lub cyklem materiałów prasowych, telewizyjnych, radiowych, internetowych spowodował pozytywną zmianę w funkcjonowaniu lokalnego środowiska na terenie Małopolski
** Pod pojęciem materiału radiowego rozumiemy reportaż radiowy, audycję, relację, sondę czy materiał informacyjny.
*** Pod pojęciem materiału internetowego rozumiemy artykuły z dodatkowymi elementami multimedialnymi, relacje on-line, fotokasty, wideo, programy zgodne ze specyfiką telewizji internetowych.
**** Pod pojęciem materiału telewizyjnego rozumiemy program telewizyjny, materiał informacyjny, reportaż telewizyjny, relację.

3. Spośród wyróżnień Kapituła może wybrać Nagrodę Główną – Grand Prix.

4. W roku 2017 dziennikarze mogą przyznać także Wyróżnienia Specjalne w kategorii:
a) Osobowość Medialna,
b) Zjawisko.

5. Laureaci Wyróżnień oraz Laureaci Nagród Specjalnych otrzymują pamiątkowe statuetki i nagrody
właściwe dla danej edycji konkursu.

6. Nagrody i Wyróżnienia przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą osoby wymienione w §3
niniejszego regulaminu, po wnikliwym rozpatrzeniu zgłoszeń Kandydatów.

7. Szczegółowe zasady przyznawania Nagród i Wyróżnień określa Regulamin zawarty w §5.

8. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są corocznie za okres od 1 marca ubiegłego roku do 28 lutego
bieżącego roku.

9. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 13 maja 2017 r. podczas Gali Nagrody Dziennikarzy Małopolski.

&3

  1. W skład Kapituły Nagrody Dziennikarzy 2015 wchodzą:

Redaktor Blanka Baranowska, RMF FM;
Redaktor Przemysław Bolechowski, Radio Kraków;
Redaktor Krzysztof Brożek, Wolny Strzelec;
Redaktor Monika Góralewska, TVN;
Redaktor Rafał Grzyb, Polska Agencja Prasowa;
Redaktor Wojciech Harpula, Gazeta Krakowska;
Redaktor Jerzy Jurecki, Tygodnik Podhalański;
Redaktor Marek Kęskrawiec, Dziennik Polski;
Redaktor Jarosław Knap, Krakowska Grupa Multimedialna;
Redaktor Magdalena Kursa, Gazeta Wyborcza;
Redaktor Maciej Kwaśniewski, Wolny strzelec;
Redaktor Agnieszka Łopatowska, Interia;
Redaktor Sławomir Mokrzycki, TVP Kraków;
Redaktor Michał Okoński, Tygodnik Powszechny;
Redaktor Marzena Suchan, Onet.;
Redaktor Łukasz Wojtusik, Grupa Radiowa Agory.

&4

Szczegółowy regulamin oraz harmonogram prac Kapituły Nagrody zostanie przyjęty na pierwszym posiedzeniu Kapituły.

&5

Regulamin Małopolskiej Nagrody Dziennikarzy

1. Nagrody Dziennikarzy przyznawane są w dwunastu równorzędnych kategoriach określonych w paragrafie 2 niniejszego regulaminu.

2. Spośród wyróżnień Kapituła może wybrać Nagrodę Główną – Grand Prix.

3. Dodatkowo Kapituła może przyznać dwa Wyróżnienia Specjalne w Kategorii:
a) Osobowość Medialna,
b) Zjawisko.

4. Szczegółowe kryteria przyznawania nagrody określi Kapituła Nagrody na swoim pierwszym posiedzeniu.

5. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać redakcje oraz dziennikarze osobiście. Typować można zarówno dziennikarzy ze swoich, jak również z innych redakcji.

6. Członkowie jury nie mogą być nominowani do Nagrody.

7. W Kapitule może uczestniczyć osoba blisko związana z nominowanym w tym z członkiem rodziny pod warunkiem, że nie będzie brała udziału zarówno w preselekcji, jak i w głosowaniu nad tą kandydaturą podczas obrad Kapituły.
8. Materiał dziennikarski może być nominowany wyłącznie w jednej z podanych kategorii. Kapituła zastrzega sobie prawo do zmiany wybranej kategorii.

9. Zgłoszenie kandydata lub kandydatów do Nagrody powinno zawierać:
a) imię i nazwisko lub pseudonim Kandydata (-ów).
b) zdjęcie Kandydata w wysokiej rozdzielczości,
c) informacje kontaktowe Kandydata – numer telefonu, adres mailowy,
d) nazwę i siedzibę redakcji (w przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od redakcji)
e) wskazanie kategorii Nagrody, do której zgłaszany jest kandydat lub kandydaci,
f) szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury, wraz z krótką dokumentacją, zawierającą:
i. w przypadku materiału prasowego – kopię publikacji w PDF lub link do bezpłatnych i ogólnodostępnych treści,
ii. w przypadku materiału radiowego, telewizyjnego – materiał oraz jego opis z datą emisji.
iii. imię i nazwisko osoby zgłaszającej lub nazwę redakcji.

10. W razie potrzeby Kapituła Nagrody może zwrócić się do zgłaszającego i innych osób związanych z działalnością kandydata o dodatkowe informacje i materiały.

11. W roku 2017 Kapituła przyjmuje zgłoszenia do północy 9 kwietnia 2017 r.

12. Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na adres e-mail: nominacje@nagrodadziennikarzy.pl. W przypadku, gdy dokumentacja zgłoszeniowa przekracza 10MB, należy ją spakować i przesłać za pomocą systemu Wetransfer pod podany adres.

Po rozpatrzeniu kandydatur do Nagrody, Kapituła ogłosi komunikat o wynikach swoich prac.

&6

  1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie Nagrody dokonywane są na posiedzeniach Kapituły i wymagają zgody 2/3 Kapituły bez względu na ilość osób obecnych na posiedzeniu.
  2. Wszelkie zmiany uzgodnione przez Kapitułę Nagrody Dziennikarzy muszą mieć formę pisemną.