Regulamin XVI edycji konkursu

Zanim wyślesz zgłoszenie, zapoznaj się z regulaminem XVI edycji Nagrody Dziennikarzy Małopolski.

 REGULAMIN NAGRODY DZIENNIKARZY MAŁOPOLSKI

§1

Kierując się intencją wspierania najlepszych dziennikarzy, Komitet Organizacyjny ustanawia Nagrodę Dziennikarzy, która przyznawana będzie dziennikarzom działającym na terenie Małopolski, za ich wyjątkowe umiejętności zawodowe, skuteczność i rzetelność.

§2

1. Za okres od 1 marca 2018 do 28 lutego 2019 przyznaje się następujące wyróżnienia.

2. Wyróżnienia przyznawane są w równorzędnych kategoriach:
a) News
b) Publicystyka
c) Dziennikarstwo interwencyjne
d) Wywiad
e) Dziennikarz lokalny*
f) Dziennikarstwo specjalistyczne
g) Dziennikarz kulturalny
h) Dziennikarz ekologiczny
i) Fotoreporter
j) Reportaż prasowy
k) Materiał radiowy**
l) Materiał internetowy***
m) Materiał telewizyjny im. Jana Rojka****

* Dziennikarz, który materiałem lub cyklem materiałów prasowych, telewizyjnych, radiowych, internetowych spowodował pozytywną zmianę w funkcjonowaniu lokalnego środowiska na terenie Małopolski.
** Pod pojęciem materiału radiowego rozumiemy reportaż radiowy, audycję, relację, sondę czy materiał informacyjny.
*** Pod pojęciem materiału internetowego rozumiemy artykuły z dodatkowymi elementami multimedialnymi, relacje on-line, fotokasty, wideo, programy zgodne ze specyfiką telewizji internetowych.
**** Pod pojęciem materiału telewizyjnego rozumiemy program telewizyjny, materiał informacyjny, reportaż telewizyjny, relację.

3. Spośród wyróżnień Kapituła może wybrać Nagrodę Główną – Grand Prix.

4. W roku 2019 Kapituła może przyznać także Wyróżnienie Specjalne w kategoriach: Osobowość Medialna i Zjawisko.

5. Laureaci Wyróżnień oraz Laureaci Nagród Specjalnych otrzymują pamiątkowe statuetki.

6. Nagrody i Wyróżnienia przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą osoby wymienione w §3 niniejszego regulaminu, po wnikliwym rozpatrzeniu zgłoszeń Kandydatów.

7. Szczegółowe zasady przyznawania Nagród i Wyróżnień określa Regulamin zawarty w §5.

8. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są corocznie za okres od 1 marca ubiegłego roku do końca lutego bieżącego roku.

§3

1. W skład Kapituły 16. edycji Nagrody Dziennikarzy wchodzą:
Redaktor Blanka Baranowska, RMF FM;
Redaktor Przemysław Bolechowski, Radio Kraków;
Redaktor Krzysztof Brożek, Wolny Strzelec;
Redaktor Monika Góralewska, TVN;
Redaktor Rafał Grzyb, Polska Agencja Prasowa;
Redaktor Paulina Ibek, TVP Kraków;
Redaktor Marek Kęskrawiec, Dziennik Polski;
Redaktor Jarosław Knap, Krakowska Grupa Multimedialna;
Redaktor Piotr Kozanecki, Onet.;
Redaktor Magdalena Kursa, Gazeta Wyborcza;
Redaktor Maciej Kwaśniewski, Taternik – Grupa Jagiellonia;
Redaktor Agnieszka Łopatowska, Interia;
Redaktor Michał Okoński, Tygodnik Powszechny;
Redaktor Jerzy Sułowski, Gazeta Krakowska;
Redaktor Łukasz Wojtusik, Grupa Radiowa Agory.

§4

Szczegółowy regulamin oraz harmonogram prac Kapituły Nagrody zostanie przyjęty na pierwszym posiedzeniu Kapituły.

§5

Regulamin Małopolskiej Nagrody Dziennikarzy:

1. Nagrody Dziennikarzy przyznawane są w trzynastu równorzędnych kategoriach określonych w paragrafie 2 niniejszego regulaminu.

2. Spośród wyróżnień Kapituła może wybrać Nagrodę Główną – Grand Prix.

3. Dodatkowo Kapituła może przyznać dwa Wyróżnienia Specjalne w Kategorii:
a) Osobowość Medialna,
b) Zjawisko.

4. Szczegółowe kryteria przyznawania nagrody określi Kapituła Nagrody na swoim pierwszym posiedzeniu.

5. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać redakcje oraz dziennikarze. Nominować można dziennikarzy działających na terenie Małopolski, jak i tych, których główna siedziba redakcji mieści się na terenie województwa.

6. Członkowie jury nie mogą być nominowani do Nagrody.

7. W skład Kapituły może wchodzić osoba blisko związana z nominowanym, w tym z członkiem rodziny, pod warunkiem, że nie będzie brała udziału zarówno w preselekcji, jak i w głosowaniu nad tą kandydaturą podczas obrad Kapituły.

8. Materiał dziennikarski może być nominowany wyłącznie w jednej z podanych kategorii. Kapituła zastrzega sobie prawo do zmiany wybranej kategorii.

9. Zgłoszenie kandydata lub kandydatów do Nagrody powinno zawierać:
a) imię i nazwisko lub pseudonim Kandydata (-ów).
b) zdjęcie Kandydata w wysokiej rozdzielczości,
c) informacje kontaktowe Kandydata – numer telefonu, adres mailowy,
d) nazwę i siedzibę redakcji (w przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od redakcji)
e) wskazanie kategorii Nagrody, do której zgłaszany jest kandydat lub kandydaci,
f) szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury, wraz z krótką dokumentacją, zawierającą:
i. w przypadku materiału prasowego – kopię publikacji w PDF lub link do bezpłatnych i ogólnodostępnych treści. Na etapie preselekcji Kapituła zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji treści objętych systemem płatności.

ii. w przypadku materiału radiowego, telewizyjnego – materiał oraz jego opis z datą emisji.
iii. imię i nazwisko osoby zgłaszającej lub nazwę redakcji.

10. W razie potrzeby Kapituła Nagrody może zwrócić się do zgłaszającego i innych osób związanych z działalnością kandydata o dodatkowe informacje i materiały.

11. W roku 2019 Kapituła przyjmuje zgłoszenia do 31 marca 2019 r.

12. Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na adres e-mail: nominacje@nagrodadziennikarzy.pl. W przypadku, gdy dokumentacja zgłoszeniowa przekracza 10MB, należy ją skompresować i przesłać za
pomocą systemu Wetransfer pod podany adres.

13. Po rozpatrzeniu kandydatur do Nagrody, Kapituła ogłosi komunikat o wynikach swoich prac.

§6

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie Nagrody dokonywane są na posiedzeniach Kapituły i wymagają zgody 2/3 Kapituły bez względu na ilość osób obecnych na posiedzeniu.

2. Wszelkie zmiany uzgodnione przez Kapitułę Nagrody Dziennikarzy muszą mieć formę pisemną.

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystej gali 11 maja 2019 r.